จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59

 DSC01914
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำ 25 ก.ค.59

25aug59

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกข้าวแบบปักดำในแปลง
นาสาธิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าวะ และ
โรงเรียนบ้านนาหลวง ภายใต้โครงการอาหารกลางวัน
ในถิ่นทุรกันดาร 
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปี 2559 ณ
แปลงนาสาธิตของโรงเรียนบ้านท่าวะ ม. 8 ต.สะเอียบ อ.สอง 
จ.แพร่ โดย นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร
ดำเนินการในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าฝึกอบรม จำนวน 73 ราย