ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์ดิน

 pre25june62
ฝึกอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์ดิน ณ บ้านวังเย็น 

 pre25june62 1 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  โดยนางเฉลิมขวัญ   ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องการวิเคราะห์ดิน หาค่าไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม ในแปลงนาของเกษตรกร  โดยให้เกษตรกรนำตัวอย่างดินจากแปลงนาของเกษตรกรมาคนละ 1 ตัวอย่าง เพื่อจะทำการทดลองหาค่าวิเคราะห์จากตัวอย่างดินที่เกษตรกรนำมา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่1 บ้านวังเย็น ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีเกษตรเข้าร่วมอบรม จำนวน 15 ราย