วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

pre11july62
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

pre11july62 1  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนายอารุณ  เวียงวี พนักงานการเกษตร ส.3 พร้อมด้วยเจ้าหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวแพร่  เข้าร่วมเตรียมงานและจัดนิทรรศการพร้อมเป็นวิทยากร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในเรื่องการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ณ แปลงเรียนรู้การผลิตข้าวของ นายเนตร กองวี บ้านทุ่งศรี ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  โดยมีนายอำเภอนาหมื่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าใช้บริการจำนวน 111 ราย