ร่วมโครงการจิตอาสาฯ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่

pre23Sep62
โครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่

pre23Sep62 1 
วันที่ 23 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดย นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่ 
ณ โรงแรมน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมี นายพิศาล พงศาณิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน