ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไหม้คอรวง ปี 2562

pre21Nov62 1

ลงพื้นที่ตรวจแปลงนาเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไหม้คอรวง ปี 2562

pre21Nov62