การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

pre18JUNE63
การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563

 pre18JUNE63 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ประชุมเรื่องเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดน่าน โดยหารือแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี 2563/64 เพื่อรายงานผลต่อไป ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปัวชัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน