กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Big Cleaning Day ปี2563

pre29June63 1
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์วิจัยข้าวแพร่ Big Cleaning Day ปี 2563

pre29June63 2 

 ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์วิจัยข่าวแพร่ Big Cleaning Day  มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์วิจัยข่าวแพร่ Big Cleaning Day  ณ บริเวณสวนสมุนไพร ของศูนย์วิจัยข้าวแพร่