ต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

pre13Aug63n
ต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

  pre13Aug63 1 1

    วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นำโดย นางมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว
และคณะกรรมการประกวดศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่