Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมปรับปรุงอาหาร จำนวน 3 แห่ง ปี 2563) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 53
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 67
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 60
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดวรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อนสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 119
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 156
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 152
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 150
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา (ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 149
ประกาศ!!!ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถพรวนดิน) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 194
ประกาศ!!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ครุภัณฑ์การเกษตร) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 165