บทบาทภารกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
            ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเฉพาะด้านข้าว พัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในท้องถิ่น ปฏิบัติงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย รวมทั้ง เป็นศูนย์บริการให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการกับหน้วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก กรมการข้าว รวมถึงปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพิเศษต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
            ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
            เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา  

งานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. งานตรวจรับรองแปลงผลิตข้าว โครงการอาหารปลอดภัย (GAP) และข้าวอินทรีย์
2. ศูนย์บริการชาวนา 
3. ศูนย์ข้าวชุมชน (Flagship project)
4. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. สารวัตรเกษตร
6. หน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile unit)
7. โครงการเฉพาะกิจ
            7.1 ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ผู้ประสบอุทกภัย
            7.2 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
            7.3 วันเกษตรแห่งชาติ

พื้นที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าว พื้นที่ 3 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน คือ แพร่  น่าน และอุตรดิตถ์
2. ทำหน้าที่ผู้แทนกรมการข้าว พื้นที่ 2 จังหวัด คือ แพร่และน่าน

                                       prenanutd1