บทบาทภารกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
            ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มีหน้าที่ศึกษาวิจัยเฉพาะด้านข้าว พัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ในท้องถิ่น ปฏิบัติงานวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย รวมทั้ง เป็นศูนย์บริการให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานวิชาการกับหน้วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก กรมการข้าว รวมถึงปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพิเศษต่างๆ โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
            ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
            เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา  

งานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. โครงการส่งเสริมการดาเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 
4. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ  
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
6. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    7.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
    7.2 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแม่นยาสูง   
8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
    8.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์  
    8.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  
9. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์)  
10. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

พื้นที่รับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาข้าว พื้นที่ 3 จังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน คือ แพร่  น่าน และอุตรดิตถ์
2. ทำหน้าที่ผู้แทนกรมการข้าว พื้นที่ 2 จังหวัด คือ แพร่และน่าน

                                       prenanutd1