Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ปี 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 4
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 35
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 13
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 16
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 11
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 24
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 ราย Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 67
ประกาศ!!! เรื่องขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 13
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 14
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 49