ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 252 รายการ ประจำปี 2562

- ประกาศศูนย์วิจัยข้าวแพร่  เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 252 รายการ  ประจำปี 2562
- รายละเอียดแนบ