Display # 
Title Author Hits
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยโรคพืช และผู้ช่วยนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโรคพืช และผู้ช่วยนักวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 89
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 435
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้ดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 174
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 190
ประกาศ!!! เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 280
ประกาศ!!!เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 423
ประกาศ!!!เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 378
ประกาศ!!! เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 428
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยนักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) Written by ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 279