โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ แบ่งออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
            ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
            เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา

  

อัตรากำลังแยกตามระดับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน (คน)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 4
  ชำนาญการ 3
  ปฏิบัติการ 2
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน 3
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ อาวุโส 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

1/2

นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน 2
ลูกจ้างประจำ   8
พนักงานราชการ   37
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   59
     
อัตรากำลังแยกตามระดับการศึกษา (เฉพาะข้าราชการ)
ระดับการศึกษา   จำนวน (คน)
ปริญญาเอก   -
ปริญญาโท   6
ปริญญาตรี   12
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   -
     
อัตรากำลังแยกตามสายงาน
สายงาน   จำนวน (คน)
งานอำนวยการ    
- ข้าราชการ   6
- ลูกจ้างประจำ   3
- พนักงานราชการ   13
งานวิจัย    
- ข้าราชการ   12
- ลูกจ้างประจำ   5
- พนักงานราชการ   24