โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ แบ่งออกเป็น

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
            ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
            ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
            ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
            เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา

  

อัตรากำลังแยกตามระดับตำแหน่ง
ตำแหน่ง ระดับ จำนวน (คน)
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 5
  ชำนาญการ 3
  ปฏิบัติการ 1
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน 3
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ อาวุโส -
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน

2/1

นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน 2
ลูกจ้างประจำ   10
พนักงานราชการ   38
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   65
     
อัตรากำลังแยกตามระดับการศึกษา (เฉพาะข้าราชการ)
ระดับการศึกษา   จำนวน (คน)
ปริญญาเอก   1
ปริญญาโท   6
ปริญญาตรี   11
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   -
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   -
     
อัตรากำลังแยกตามสายงาน
สายงาน   จำนวน (คน)
งานอำนวยการ    
- ข้าราชการ   6
- ลูกจ้างประจำ   4
- พนักงานราชการ   14
งานวิจัย    
- ข้าราชการ   12
- ลูกจ้างประจำ   6
- พนักงานราชการ   24