ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    633  

   

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 ในชื่อ "สถานีทองลองข้าวแพร่" สังกัด กรมวิชาการเกษตร โดยมี นายอุทัย ธนะปัญโญ เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์วิจัยข้าวแพร่" เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปลูกข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในเขตภาคเหนือตอนบน

สถานที่ตั้ง

- 98 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่

 

- อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 14 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 540 กิโลเมตร  (ทางหลวงหมายเลข 101)

 

- ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 13 เหนือ เส้นแวงที่ 130 1 ตะวันออก

 

- สูงจากระดับน้ำทะเล  170 เมตร

ลักษณะโดยทั่วไป

 

               ลักษณะดิน

- ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวร่วนปนทราย

               พื้นที่และการใช้ประโยชน์

- ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มีพื้นที่ทั้งหมดรวม 390 ไร่ แบ่งออกเป็นดังนี้ 

         

ชนิดพื้นที่

พื้นที่ (ไร่)

พื้นที่นา

 

        - แปลงทดลอง

60

        - แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

85

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

150

ถนน คลองส่งน้ำ และสระน้ำ

78

ปลูกพืชอื่นๆ

17