งานวันดินโลก ปี 2564


    งานวันดินโลก ปี 2564

    วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ นำโดยนายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2564 "Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร" และนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมออกหน่วยบริการทางวิชาการด้านข้าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน