ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2565


    ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2565

    วันที่ 22 ธันวาคม 2564  นำโดยนายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลทุ่งศรี  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยมีนายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ โดยนางเฉลิมขวัญ  ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการคลินิกข้าวให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำด้านข้าว พันธุ์ข้าวเหนียว ที่เหมาะสมแก่การปลูกในพื้นที่จังหวัดแพร่ การจัดการโรคและแมลงศัตรูข้าวในฤดูนาปรัง 2565 และแนวทางการป้องกันกำจัด โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอร้องกวางสนใจรับบริการความรู้ด้านข้าวเป็นอย่างดี จำนวน 102 ราย