ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565


    ร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565

   

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ มอบหมายให้นางเฉลิมขวัญ ฉิมวัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมออกหน่วยบริการความรู้ด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี พ.ศ. 2565 ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีเกษตรกร จำนวน 30 ราย โดยมีนายอำเภอหนองม่วงไข่ เป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน