กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565


    กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกับบนพื้นที่สูงจัดกิจกรรมตรวจติดตามแผนงาน 8 พฤษภาคม 2565

   

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงใหม่ สะเมิง และแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในระดับอำเภอและตำบล ใน 4 พื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน ได้แก่ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อำเภอเวียงแหงและแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทุกพื้นที่ได้นำองค์ความรู้ด้านข้าวร่วมทำงานพัฒนาเกษตรกรและชุมชนเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่ด้วยแผนงานนวัตกรรมชุมชนเพื่อการผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวบนพื้นที่สูงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมในภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีนายธานินทร์ ผะเอม ประธานแผนงานชุมชนนวัตกรรม ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการด้านพื้นที่ (บพท.) พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เครือข่ายภาคีหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนรวมไปถึงนักวิจัยของกรมการข้าว ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะ 9 เดือน ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มหน่วยงานที่เข้าร่วม ณ บ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน