วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2564


    วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี2564

   

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นำโดย นายมุ่งมาตร วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่
พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงาน และจ้างเหมาบริการ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ร่วมกิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สวนรุกชาติ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่