บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1450  

นาย มุ่งมาตร วังกะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

054646033-5

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง นันท์นภัส ศรีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

054646033-5

[email protected]

นางสาว หทัยชนก ศรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

-

นาง วรากุล หงษ์บินโบก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

[email protected]

นาย มนตรี ยาใจ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

054646033-5

[email protected]

นาย มงคล มงคลทิศานุทิศ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

054646033-5

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นาย สุทธกานต์ ใจกาวิล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นาย อดุลย์ สิทธิวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นางสาว กาญจนา พิบูลย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นางสาว พิชญ์นันท์ กังแฮ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นาง คคนางค์ ปัญญาลือ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นางสาว ชฎาพร อุปนันท์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054646033-5

-

นาย เดชอุดม ปามุทา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054646033-5

นาย ปรียะศักดิ์ สะสม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

-

นาง พันนิภา ยาใจ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย สง่า โนจักร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

[email protected]

นาง เยาวลักษณ์ กันยะมี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง เฉลิมขวัญ ฉิมวัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

[email protected]