บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    294  

นาย มุ่งมาตร วังกะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

054646033-5

moongmart.w@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง นันท์นภัส ศรีคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

054646033-5

ืnannapat.s@rice.mail.go.th

นางสาว หทัยชนก ศรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

-

นาง วรากุล หงษ์บินโบก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

warakul.h@rice.mail.go.th

นาย มนตรี ยาใจ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

054646033-5

montri.y@rice.mail.go.th

นาย มงคล มงคลทิศานุทิศ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

054646033-5

mongkol.m@rice.mail.go.th

กลุ่มวิชาการ


นาย สุทธกานต์ ใจกาวิล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

suttakarn.j@rice.mail.go.th

นาย อดุลย์ สิทธิวงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

aduls.s@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา พิบูลย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

kanjana.p@rice.mail.go.th

นาง คคนางค์ ปัญญาลือ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

kakanang.p@rice.mail.go.th

นางสาว พิชญ์นันท์ กังแฮ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

pitchanan.k@rice.mail.go.th

นางสาว ชฎาพร อุปนันท์

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054646033-5

-

นาง พันนิภา ยาใจ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

pannipa.y@rice.mail.go.th

นาย ปรียะศักดิ์ สะสม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

-

กลุ่มผลิตเมลํดพันธุ์


นาย สง่า โนจักร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

sanga.n@rice.mail.go.th

นาง เยาวลักษณ์ กันยะมี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

yawvaluck.k@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง เฉลิมขวัญ ฉิมวัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

chalermkwan.c@rice.mail.go.th