บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    3470  

นาง กุลชนา ดาร์เวล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่

054646033-5

kulchana.k@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง นันท์นภัส ศรีคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

054646033-5

nannapat.s@rice.mail.go.th

นาง วรากุล หงษ์บินโบก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

054646033-5

warakul.h@rice.mail.go.th

นางสาว หทัยชนก ศรีสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

-

นางสาว สุวัฒนา สมวาส

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

054646033-5

นาย ว่า บุญมา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

054646033-5

นาย ว่าง ว่าง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

054646033-5

ว่าง ว่าง ว่าง

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

054646033-5

- - -

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

054646033-5

นาย สมศักดิ์ สาครนิยม

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

054646033-5

กลุ่มวิชาการ


นาย สุทธกานต์ ใจกาวิล

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

suttakarn.j@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา พิบูลย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

kanjana.p@rice.mail.go.th

นางสาว พิชญ์นันท์ กังแฮ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

pitchanan.k@rice.mail.go.th

นาง คคนางค์ ปัญญาลือ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

kakanang.p@rice.mail.go.th

นางสาว ชฎาพร อุปนันท์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

-

นางสาว รัชนีกร แก้วปา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054646033-5

นางสาว ธิดามาศ กำยาน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

054646033-5

นาง พันนิภา ยาใจ

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

pannipa.y@rice.mail.go.th

นาย ปรียะศักดิ์ สะสม

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

-

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย สง่า โนจักร์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

054646033-5

sanga.n@rice.mail.go.th

นาง เยาวลักษณ์ กันยะมี

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

054646033-5

yawvaluck.k@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง เฉลิมขวัญ ฉิมวัย

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

054646033-5

chalermkwan.c@rice.mail.go.th

ลูกจ้างประจำ


นาย อนุวัติ ศศิภัทรกุล

ช่างซ่อมบำรุง ช4

054646033-5

นาย ครรชิต อาจธิมะ

พนักงานธุรการ ส4

054646033-5

นาย วิโรจน์ อนุขุน

พนักงานการเกษตร ส2

054646033-5